Информация

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 • ЗАПОВЕД 43 от 26.09.2019г.
 • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА – ЗОП
ЗАПОВЕД 43 от 26.09.2019г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА – ЗОП

ДКЦ-1 Севлиево ЕООД

В Ъ Т Р Е Ш Н И   П Р А В И Л А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ДКЦ-1 СЕВЛИЕВО ЕООД

ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Приети на основание чл. 244, ал.1 от ЗОП във вр. с чл. 140 от ППЗОП

Одобрени със Заповед № 43/26.09.2019 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

Раздел I -Общи положения.

Раздел II – Планиране на потребностите от провеждане на процедури за обществени поръчки.

Раздел III – Подготовка на документация за участие при възлагане на обществени поръчки с процедура по ЗОП или чрез публична покана.

Раздел IV – Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП.

Раздел V -Сключване на договор за обществена поръчка.

Раздел VI -Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност.

Раздел VII – Контрол по изпълнение на сключените договори за обществени поръчки.

Раздел VIII – Външен контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки

Раздел IX – Съставяне и съхранение на досиетата за обществени поръчки.

Заключителни разпоредби

Раздел I Общи положения

Чл. 1. Настоящите правила уреждат:

 1. реда за планиране на потребностите от доставки, услуги и строителство и съставянето на план-график на обществените поръчки;
 2. подготовката и организацията на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП);
 3. подготовката и организацията на възлагане на обществени поръчки чрез

публична покана и при свободен избор на изпълнител;

 1. задълженията и отговорностите на различните звена в структурата на лечебното заведение, ангажирани в процеса по възлагането на обществени поръчки, както и координацията между тях;
 2. реда за осъществяване на контрол по изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, както и на договорите, сключени в резултат от избор на изпълнител чрез публична покана и свободен избор на изпълнител;
 3. реда за съставяне и съхранение на досиета за обществени поръчки и отговорните за това длъжностни лица.

Раздел II

Планиране на потребностите от обществени поръчки

Чл. 2. (1) Планирането на потребностите от обществени поръчки в ДКЦ-1 Севлиево ЕООД се извършва за период от 12 месеца.

(2) Процесът по планиране на обществените поръчки обхваща изпълнението на следните дейности:

 1. заявяване на потребностите от доставки на стоки, услуги и строителство, тяхното обобщаване и анализ;
 2. изготвяне на разчет за необходимите средства за финансиране на потребностите по т. 1 и изчисляване на прогнозната стойност на предстоящите за възлагане обществени поръчки;
 3. определяне на приложимия ред за възлагане на обществените поръчки, съгласно ЗОП;
 4. разпределяне на отговорностите по подготовката на документацията за възлагане на обществените поръчки между отговорните структурни звена;
 5. изготвяне и утвърждаване на план-график на обществените поръчки за период от 12 месеца.

Чл. 3. (1) В периода от 1.Х. до 1 .XII. на предходната година структурните звена в ДКЦ-1 Севлиево ЕООД заявяват потребностите си от доставка на стоки, услуги или строителство, които да бъдат възложени за период от 12 месеца. Заявките включват дейности, които кореспондират с кръга на възложените функции и отговорности.

(2) Заявяването на потребностите се извършва чрез попълване на заявка по образец, съгласно Приложение № 1 към настоящите правила, която се адресира до управителя на дружеството и се входира в деловодството.

Чл. 4. (1) В срок до 31 декември на текущата година, Управителя на ДКЦ-1 Севлиево ЕООД подготвя обобщена заявка за потребностите от обществени поръчки за период от 12 месеца, считано от 1 март на следващата година.

(2) Обобщената заявка по ал. 1 се съставя на база заявките по чл. 3 и след извършен анализ относно:

 1. наличието на предложения за възлагане на идентични или сходни (систематично свързани) дейности, които са части от предмета на една обществена поръчка;
 2. хода на изпълнението (краен срок, изпълнени обеми и др.) на действащите договори на ДКЦ-1 Севлиево ЕООД за периодично повтарящи се доставки и/или услуги, които предстои да бъдат възложени отново през следващия период;
 3. размера на разходите за текущата и за предходната година за периодично повтарящи се доставки и услуги;
 4. необходимостта от корекции (спрямо текущата година) в количествата и/или стойността на периодично повтарящи се доставки и услуги, които ще бъдат възлагани;
 5. възможностите за финансово обезпечаване на заявените потребности през следващата година.

Чл. 5. (1) Управителят разглежда обобщената заявка за потребностите от обществени поръчки и решава кои от дейностите могат и следва да бъдат изпълнени.

 • При вземане на решението по ал. 1 Управителят преценява размера на средствата, които могат да бъдат осигурени за финансиране на заявените обществени поръчки.
 • Решението по ал. 1 се взема не по-късно от 15 януари на следващата година.

Чл. 6. (1) В срок до един месец след приемане на решението по чл. 5, определен от Управителя служител на ДКЦ-1 Севлиево ЕООД, изготвя проект на план-график на обществените поръчки за следващите 12 месеца, считано от 1 март на съответната година.

 • Проектът на план-график на обществените поръчки се изготвя по образец, съгласно Приложение № 2 към настоящите правила и включва всички одобрени с решението на Управителя по чл. 5 доставки, услуги и строителство, независимо от стойността им.
 • В проекта на план-график, за всяка обществена поръчка поотделно задължително се включва следната информация:
 1. описание на предмета на поръчката, вкл. на обособените позиции, ако има такива;
 2. определената по правилата на чл. 21 от ЗОП и въз основа на планираните средства прогнозна стойност на поръчката;
 3. ред за възлагане на обществената поръчка по ЗОП, в съответствие с прогнозната й стойност (чрез процедура определена в чл. 18 от ЗОП по общите или по опростените правила, чрез правилата по глава „двадесет и пета“ от ЗОП или чрез свободен избор на изпълнител при основанията по чл. 20, ал.4 от ЗОП);
 4. ориентировъчен период за подготовката на заданието по чл. 11 (само при възлагане с процедура по ЗОП или чрез събиране на оферти чрез обява);
 5. структурно звено в ДКЦ-1 Севлиево ЕООД и конкретни служител/и от него, които ще бъдат отговорни за подготовката на заданието по чл. 11 за съответната обществена поръчка (само при възлагане с процедура по ЗОП или чрез събиране на оферти чрез обява);
 6. срок за окончателно оформяне и комплектоване на документацията за откриване на процедурата по възлагане на обществената поръчка от определен от Управителя служител;
 7. ориентировъчен период или дата на стартиране на възлагането чрез издаване на решение за откриване на процедура по ЗОП или публикуване на обявата;
 8. ориентировъчен период или дата за сключване на договор;

(4)   В случай, че за конкретна обществена поръчка са налице основания за възлагането й чрез процедура на договаряне без обявление по ЗОП, в проекта на план-график се отбелязва правното основание по чл. 79,
ал. 1 от ЗОП.

(5) В проекта на план-график като отговорни за подготовката на заданието за всяка обществена поръчка се посочват структурното звено и служители от него, с чийто функционални задължения е свързан предмета на конкретната обществена поръчка.

Услуги, чието изпълнение не може да бъде преустановено, следва да бъде планирано не по-късно от 6 месеца преди изтичане срока на действащ договор със същия предмет.

Чл. 7. (1) Проектът на план-график се предоставя на Управителя на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-1-СЕВЛИЕВО“ ЕООД за разглеждане и приемане не по-късно от 15 февруари на съответната година.

 • План-графикът на обществените поръчки се утвърждава и се предоставя на всички структурни звена, определени като отговорни за изпълнението му.
 • Контролът по изпълнението на план-графика на обществените поръчки се осъществява от Управителя.

Чл. 8. Когато в приетия от „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-1-СЕВЛИЕВО“ ЕООД план-график на обществените поръчки е предвидено провеждане на открити процедури по ЗОП, определен от Управителя служител изготвя предварително обявление, което след подписването му от Управителя, се изпраща до изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки за публикуване в Регистъра на обществените поръчки в срок до 1 март на съответната година.

Чл. 9. (1) В случай, че през годината възникне необходимост от възлагане на обществени поръчки, които не са включени в приетия план-график, Ръководителят обществени поръчки на ДКЦ-1 Севлиево ЕООД инициира изменението му с докладна записка.

(2) План-графикът на обществените поръчки не се изменя, когато се налага възлагане на доставка, услуга или строителство на стойност, допускаща свободен избор на изпълнител.

Раздел III

Подготовка на документация за участие при възлагане на обществени поръчки с процедура по ЗОП или чрез публична покана

Чл. 10. (1) Документация за участие се изготвя за всяка обществена поръчка, която съгласно приетия от ДКЦ-1 Севлиево ЕООД план-график предстои да се възлага с процедура по ЗОП или по реда на глава „двадесет и пета“ от ЗОП чрез събиране на оферти с обява.

 • Документацията за участие при провеждане на процедури по ЗОП следва да бъде съобразена с изискванията на чл. 31 от ЗОП.
 • Документацията за участие при възлагане на обществена поръчка по реда на събиране на оферти с обява включва с публичната обявата по образец, изисквания към участниците, условията за изпълнение на поръчката (технически спецификации), методика за оценка на офертите (когато критерият за оценка е „икономически най-изгодна оферта”).

Чл. 11. Посоченото в план-графика структурно звено, което е отговорно за подготовката на условията за възлагане на съответната обществена поръчка, изготвя задание, което включва:

 1. пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции, ако не се предвижда разделяне на поръчката на обособени позиции в описанието следва да се съдържат мотиви защо не се предвижда разделянето на позиции;
 2. място и срок за изпълнение на поръчката, както и гаранционни условия, ако се предвиждат;
 3. технически спецификации, вкл. инвестиционни проекти при обществени поръчки за строителство, когато такива се изискват;
 4. критерии за подбор на участниците, мерки за доказване на надежност и документи по чл. 54 и 55 и чл. 56 от ЗОП, с които се доказва съответствие с тях;

Чл. 12. (1) В случай че отговорното за подготовката на заданието структурно звено не разполага със специалист за изготвянето му, ръководителят на структурното звено може да отправи искане до Управителя за привличане на външен експерт с образование, квалификация и опит в областта, съобразно предмета на поръчката.

(2) Въз основа искането Управителят сключва договор с външен експерт за подготовка на задание за възлагане на обществена поръчка или на части от него.

Чл. 13. (1) Когато предстоящата за възлагане обществена поръчка е сложна и подготовката на заданието й изисква участие на служители от различни структурни звена, Управителят със заповед определя работна група за изготвянето му.

Чл. 14. (1) Изготвеното задание по чл. 11 се предоставя на определен от Управителя служител за подготовка на проект за документацията за участие в процедурата по ЗОП или за възлагане чрез обява за събиране на оферти.

Чл. 15. (1) Проектът на документация за участие включва:

 1. при провеждане на процедура по ЗОП:

а) решение за откриване на процедурата по образец;

б) обявление за обществена поръчка по образец (при процедурите, които го изискват) или покана за участие (при процедура на договаряне без обявление);

в) указания за участие в процедурата, вкл. списък с необходимите документи, образци на декларации и други, ако такива се изискват;

г) техническа спецификация, съобразно заданието по чл. 11;

д) методика за оценка на офертите, съобразно заданието по чл. 11, когато критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”;

е) образец на техническо предложение и ценова оферта;

ж) проект на договор.

з) други  документи необходими да докажат критериите за подбор и възможностите на участниците да изпълнят обществената поръчка;

 1. при възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти чрез обява:

а) заповед за утвърждаване на обявата и условията на поръчката, както и за определяне на длъжностните лица, които да получат, разгледат и оценят офертите;

б) обявата  по образец;

в) указания за участие, вкл. списък с необходимите документи, образци на декларации и други, ако такива се изискват;

г) технически спецификации, съобразно заданието по чл. 11;

д) методика за оценка на офертите, съобразно заданието по чл. 11, когато критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”;

е) образец на оферта;

ж) проект на договор.

(2) Проектът на документация за участие се предоставя на Управителя за одобрение.

Раздел IV

Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП

Чл. 16. (1) След подписване на решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, определен от управителя служител на ДКЦ-1 Севлиево ЕООД отговаря за:

 1. изпращане на решението и обявлението до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки в електронен вид;

(2) Документацията се публикува в цялост на официалната страница на ДКЦ-1 Севлиево ЕООД в интернет, раздел „профил на купувача”.

Чл. 17. Документацията за участие се публикува в профила на купувача в деня на  публикуване в РОП.

Чл. 18. Когато до 10 дни след публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки постъпят писмени предложения от заинтересовани лица за промени в обявлението и/или документацията поради наличие на незаконосъобразни условия, пропуски или явна фактическа грешка, те незабавно се предоставят на определен от Управителя  служител за преценка относно наличието на основание за изготвяне на решение за промяна.

Чл. 19. (1) При постъпили в предвидения от ЗОП срок писмени искания за разяснения по документацията за участие, те незабавно се насочват за подготовката им от определен от Управителя служител на дружеството.

(2) разясненията се изготвят от определен от Управителя служител в срок от 2 дни след което се предоставят за съгласуване с Управителя и в 4 – дневен срок от получаване на искането се публикуват в профила на купувача. С разясненията не може да се въвеждат промени в условията на процедурата.

(3)   След подписване на всяко дадено писмено разяснение по документацията за участие, то става неразделна част от нея.

Чл. 20. (1) Офертите или заявленията за участие във всяка процедура по ЗОП се приемат от техническия сътрудник.

(2) При получаване на оферта или заявление за участие на ръка или по пощата, техническият сътрудник задължително отбелязва в специалния за това входящ регистър следните данни:

 1. предмет на обществената поръчка;
 2. име/наименование на кандидата/участника;
 3. пореден номер;
 4. дата и час на получаване.
 • Когато офертата е получена на ръка, на приносителя се издава документ, в който се отбелязват обстоятелствата по ал. 2, т. 3 и т. 4.
 • Не се приемат и незабавно се връщат от деловодителя оферти или заявления за участие, които са получени след изтичане на крайния срок за подаването им, както и такива, които са в незапечатан плик или плик с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват в специалния регистър.
 • Получените и приети оферти или заявления за участие се съхраняват от техническият сътрудник до датата на първото заседание на комисията за провеждане на процедурата, когато се предават на председателя й.

Чл. 21. (1) Когато в първоначално определения срок за подаване на оферти или заявления за участие не са постъпили такива или е постъпила само една оферта или заявление, Управителя взима решение за:

 1. удължаване на срока за подаване на оферти или заявления за участие чрез публикуване на решение за промяна;
 2. прекратяване на процедурата;
 3. назначаване на комисия за провеждане на процедурата – само в хипотезата на една постъпила оферта или заявление за участие.

Чл. 22. (1) Комисията за провеждане на процедурата се назначава със заповед на Управителя на ДКЦ-1 Севлиево ЕООД (чл. 103, ал.1 от ЗОП). Проектът на заповедта се подготвя от определен от Управителя служител в срок не по-късно от 3 работни дни преди датата на отваряне на офертите или заявленията за участие.

(2) Комисията за провеждане на всяка процедура по ЗОП, независимо дали за нея се прилагат общите или опростените правила, се състои от нечетен брой членове, не по-малко от трима.

(3) Като членове на комисията се назначават при условията на чл. 51 от ППЗОП:

 1. служители от структурните звена, чиито функционални задължения са свързани с предмета на поръчката и които имат професионална квалификация и опит в съответната област;
 2. правоспособен юрист / при необходимост/;
 3. други лица, вкл. външни експерти, с професионална квалификация и опит, съответстващи на предмета и сложността на поръчката.
 4. Двама резервни членове;

(4) Председателят на комисията има статут на член на комисията, като изпълнява и следните задължения:

 1. ръководи заседанията на комисията, организира и координира работата й;
 2. следи за спазване на определения срок за работата на комисията, като при необходимост уведомява Управителя за удължаването му;
 3. уведомява своевременно Управителя на за необходимостта от определяне на нов член на комисията, в случаите, когато редовен член не може да бъде заместен от резервен такъв;
 4. подписва кореспонденцията с кандидатите или участниците в процедурата, в предвидените от закона случаи;
 5. уведомява Управителя за приключване работата на комисията чрез предаване на всички протоколи и доклади.

(5)  В заповедта за назначаване на комисията се определя срок за приключване на работата й, който е съобразен със сложността на обществената поръчка и броя на подадените оферти или заявления за участие, но не е по-дълъг от срока на валидност на офертите.

Чл. 23. Когато в комисията, като член или консултант, участва външен експерт, преди издаване на заповедта за назначаване на комисия с него се сключва писмен договор.

Чл. 24. (1) След назначаване на комисията и получаване на списъка с офертите или заявленията за участие, всички членове и консултанти, ако има такива, попълват декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП.

(2) Определените резервни членове попълват декларации само в случай, че встъпят за участие в работата на комисията на мястото на титулярен член.

Чл. 25. (1) След приключване работата на комисия за провеждане на процедура по ЗОП, председателят й предава на Управителя на ДКЦ-1 Севлиево ЕООД всички съставени протоколи и доклади.

(2) В срок от 10  дни, от получаване на доклада, протоколите и цялата документация Управителят може да упражни правото си на контрол върху работата на комисията, като се произнесе по един от следните начини:

 1. разпореди подготовка на проект на решение за класиране и определяне на изпълнител;
 2. даде задължителни писмени указания към комисията за отстраняване на установени в хода на работата й нарушения, които могат да бъдат отстранени, без това да налага прекратяване на процедурата;
 3. разпореди подготовка на проект на решение за прекратяване на процедурата – при наличие на основания по чл. 110 от ЗОП.

(3) В случаите по ал. 2, т. 1 и т. 3 проектът на решение се изготвя от определен от управителя служител и се съгласува с председателя на комисията за провеждане на процедурата, след което се представя за подпис от Управителя в срок от 5 работни дни след приключване на работата на комисията.

Чл. 26 (1) Издаденото от Управителя на ДКЦ-1 Севлиево ЕООД решение за класиране заедно с протокола на комисията се публикува в профила на купувача при условията на чл. 36а  от ЗОП и в същия ден се изпраща на участниците, като на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП се спазва принципа за защита на личните данни.

Раздел V

Сключване на договор за обществена поръчка

Чл. 27. (1) Когато в резултат от проведена процедура по ЗОП е издадено решение за класиране и определяне на изпълнител, проектът на договор се изготвя в два екземпляра.

 • Определен от управителя служител на ДКЦ-1 Севлиево ЕООД организира подписването на проекта на договор от определения за изпълнител участник, след като от него са представени всички изискващи се документи съгласно изискванията на чл.112 от ЗОП, които удостоверяват липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствие с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива, както и определената гаранция за изпълнение, ако е изискана от възложителя при откриване на процедурата;
 • Определеният от управителя служител по ал.2 наДКЦ-1 Севлиево ЕООД отговаря за изпращане на един екземпляр от подписания договор на изпълнителя.

Чл. 28. Определеният в чл. 27, ал.2 служител на ДКЦ-1 Севлиево ЕООД

 1. предоставя в счетоводството копие от договора, копие от офертата и техническото предложение, неразделна част от договора на определения за изпълнител участник и оригинал на документ за внесена/представена гаранция за изпълнение;
 2. прилага оригинала от договора и копие от документа за представена/внесена гаранция за изпълнение, както и оригинала на офертата на изпълнителя и оригиналите на представените при сключването на договора документи от компетентните органи в досието на обществената поръчка;
 3. подготвя информация за сключен договор по образец, която представя за подпис от Управителя и я изпраща за вписване в Регистъра на обществените поръчки в законоустановения 7-дневен срок.

Раздел VI

Правила за възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и при свободен избор на изпълнител

Чл. 29. Когато в план-графика на обществените поръчки е предвидено възлагане на доставка, услуга или строителство по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП чрез събиране на оферти с обява, подготовката на документация за участие се извършва по реда на раздел III от настоящите правила.

Чл. 30. (1) Определен от Управителя служител на ДКЦ-1 Севлиево ЕООД организира:

 1. публикуване на обявата на Портала за обществени поръчки с електронен подпис;
 2. публикуване в профила на купувача на официалната страница на ДКЦ-1 Севлиево ЕООД в интернет, както и предоставяне на достъп до техническата спецификация и всяка друга информация, свързана с изпълнението на поръчката;
 3. При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на офертите, определен от Управителя служител организира публикуване в профила на купувача най-късно на следващия ден писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

Чл. 31. Подадените въз основа на обявата оферти се приемат по реда на чл. 21 и след изтичане на срока за подаване се предават на назначената комисия за разглеждане и оценяване.

Чл. 32. (1) При започване на работата си и след получаване на офертите, членовете на комисията попълват декларация за обстоятелствата по чл. 103,ал.2 от ЗОП.

 • Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 97 от ППЗОП.
 • След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и най- малко трима члена от комисията подписват техническите и ценовите предложения и се предлага по един от присъстващите представители на другите участници да го подпише, с което публичната част от заседанието приключва
 • Оферти, за които е установено, че не отговарят на изискванията на възложителя, определени в обявата и документацията за участие не подлежат на оценяване.
 • Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника, като изисква да отстрани непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни.

Чл. 33. (1) Комисията, на която е възложено да разгледа и оцени подадените оферти, съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците

(2) Протоколът се предава на Управителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл. 97, ал.6 от ППЗОП.

Чл. 34. (1) Управителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник.

(2) Преди сключване на договора от участника, определен за изпълнител се изискват:

 1. документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1, от ЗОП;
 2. документи доказващи изпълнението на изискванията за подбор и лично състояние на участника избран за изпълнител;
 3. гаранция за изпълнение, ако такава е предвидена в условията на поръчката.

(3).  Управителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка  с определения изпълнител в 30- дневен срок от датата на определяне на изпълнител. В случая на чл. 191, ал.1, т.3 от ЗОП срокът се сключва не по- късно от 5 работни  дни от датата на определяне на изпълнител.

Чл. 35. (1) Управителя на ДКЦ-1 Севлиево ЕООД организира изготвянето и изпращането на обобщена информация по образец за обществените поръчки, възложени през предходната календарна година.

(2) Обобщената информация се подготвя от Счетоводството в срок до 31 март на годината, следваща отчетната, на база изплатените суми за обществени поръчки по чл.20, ал.3 и  по чл. 20, ал.4, 6 и 7 от ЗОП.

Раздел VII

Контрол по изпълнение на договорите

Чл. 36. (1) Контролът по изпълнението на всички договори за доставки, услуги или строителство, независимо от приложения ред за избор на изпълнител, се осъществява от длъжностно лице от структурното звено, с чиито функционални задължения е свързан предмета на поръчката и нейното изпълнение, както от главния счетоводител.

Чл. 37. (1) Длъжностните лица, на които е възложен контрола по изпълнение на договорите задължително получават копие от съответния договор и от офертата на изпълнителя и следят за:

 1. спазване на срока за изпълнение на договора;
 2. съответствието на изпълнението с изискванията по договора относно техническите спецификации, изискванията за качество и количество, както и за други параметри, съобразно предмета на поръчката и клаузите на договора.

(2) При установени несъответствия в изпълнението, длъжностните лица незабавно уведомяват Управителя на ДКЦ-1 Севлиево ЕООД за предприемане на съответни действия.

Чл. 38. (1) Приемането на изпълнението по договорите за доставки, услуги или строителство се извършва от длъжностните лица, на които е възложено упражняването на контрол. Приемането на изпълнението се оформя в протокол, в който се описват всички недостатъци на изпълнението, ако са установени такива, и се определя подходящ срок за отстраняването им. Протоколът се оформя двустранно с подписи на упълномощени представители на изпълнителя.

Чл. 39. Длъжностните лица, на които е възложено упражняването на контрол по изпълнението на договора уведомяват Счетоводителя за приемане на работата, като предават съставените документи за това.

Чл. 40. (1) Плащанията по договорите за обществени поръчки се осъществяват от Счетоводителя одобрени от Управителя, съобразно клаузите им, след представяне и проверка на необходимите документи, удостоверяващи настъпването на основание за плащане.

(2) След приключване изпълнението на договор за обществена поръчка и при липса на основание за усвояване на гаранцията за изпълнение, същата се освобождава от Счетоводителя по ред, в зависимост от формата й.

Чл. 41. (1) След приключване изпълнението на всеки договор за обществена поръчка, сключен след проведена процедура по ЗОП или при предсрочно прекратяване на такъв договор, в едномесечен срок от настъпване на съответното обстоятелство Управителят или определен от него служител на ДКЦ-1 Севлиево ЕООД изпращат за вписване в Регистъра на обществените поръчки информация по образец.

(2) Копие от информацията се прилага в досието на обществената поръчка.

Чл. 42. (1) В срок до 30 януари на текущата година Ръководител обществени поръчки,  или определен от Управителя служител представя доклад за възложените през предходната година обществени поръчки, който съдържа информация за:

 1. броя на възложените обществени поръчки и съотношението им с
  първоначално планираните;
 2. броя на   възложените   обществени   поръчки,   които   не са
  първоначално планирани;
 3. стойност на сключените договори;
 4. информация за изпълнителите на обществени поръчки;
 5. наличието и броя на постъпили жалби срещу решения, действия или бездействия, във връзка с проведени процедури по ЗОП;
 6. вид и размер на наложени договорни санкции при неизпълнение;
 7. предложения за подобряване на процеса по  възлагане на
  обществени поръчки.

Раздел VIII

Външен контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки

Чл.43. (1). Когато са налице основанията ва осъществяване на контрол  от АОП, чрез случаен избор  по чл. 229, ал. 1, т. 2, буква „г” от ЗОП, преди оповестяване откриването на процедурата   определен от Управителя служител  представя в АОП проектите на решение, обявление и техническа спецификация, а когато е приложимо – и върху проекта на методиката за оценка; 

(2). след оповестяване откриването на процедурата служителят по ал.1 представя одобрените документи по преминали първия етап на проверка

Раздел IX

Съставяне и съхранение на досиетата за обществени поръчки

Чл. 44. (1) Отговорник обществени поръчки съставя досие за всяка обществена поръчка, възложена с процедура по ЗОП или чрез публична покана.

(2) Досието за обществена поръчка, възложена с процедура по ЗОП съдържа всички решения, обявления, документацията и други допълнителни документи, разясненията, поканите, протоколите, окончателните доклади на комисията, офертите или заявленията за участие, доказателства за предприетите действия по чл. 44, ал. 3 – 5 от ЗОП, описание на причините, поради които се използват други средства за подаване на документи, различни от електронните при електронното подаване, а в случаите на осъществен предварителен контрол – и становищата на Агенцията по обществени поръчки и мотивите на възложителя за неприетите препоръки. Досието съдържа договора или рамковото споразумение, както и всички документи, свързани с изпълнението и неговото отчитане.

(3) Досието за обществена поръчка, възложена по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, освен документите по ал. 2, , съдържа  обявата и документацията за участие към нея.

 • Всяко досие за обществена поръчка съдържа опис.

Чл. 45. (1) Досиетата на обществените поръчки се съхраняват от Отговорник обществени поръчки в предвидените от ЗОП срокове, съобразно приложения ред за възлагане. Досиетата на процедури по ЗОП, които са прекратени се съхраняват в предвидения от закона срок, считано от датата на решението за прекратяване.

 • Досиетата на обществените поръчки се съхраняват по начин, който да дава възможност за достъп до тях само на лицето, отговорно за съхранението им.

Чл. 46. (1) Достъп до досиетата за обществени поръчки и съдържащите се в тях документи се осигурява от отговорника обществени поръчки по разпореждане на управителя.

(2) Движението на досието или на отделни документи от него задължително се отразява в контролен лист по образец, съгласно Приложение № 3 към настоящите правила.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. (1)Указанията по приложението и изпълнението на настоящите Вътрешни правила се възлагат на служителите в ДКЦ-1 Севлиево ЕООД.

(2) Контролът по изпълнението на настоящите правила се възлага на Управителя.

 • 2. Настоящите вътрешни правила подлежат на актуализация и допълване.
 • 4. Вътрешните правила влизат в сила от датата на утвърждаването им със заповед на Управителя на ДКЦ-1 Севлиево ЕООД.
 • 5. Настоящите вътрешни правила са утвърдени със Заповед № 43/26.09.2019г.на Управителя на „ДКЦ-1 Севлиево ЕООД

Приложение № 1

ЗАЯВКА

за потребностите от доставка на стоки, услуги и строителство за период от 12 месеца, считано от ……………. г.

Обект (доставка, услуга, строителство) Предмет (описание на необходимите стоки, услуги или СМР) Брой/количест во/обем Мотиви (обосновка на необходимост та)

Дата……………………………

(подпис)

ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
ОЧАКВАЙТЕ
logodkc_footer

Ние от ДКЦ-1 Севлиево сме фокусирани върху това, да бъдем полезни на Вас и Вашето семейство, независимо дали става въпрос за професионално лечение, преглед или просто за консултация. При нас професионалното и хуманно отношение са първостепенни!

Последни публикации

Вашият ДКЦ-1

mc1-320x180

ДКЦ-1-Севлиево © 2023 - Всички права запазени

Ние използваме бисквитки в съответствие с GDPR

Privacy Settings saved!
НАСТРОЙКИ НА БИСКВИТКИ

Когато посетите някой уеб сайт, същият може да запази информацията от браузъра Ви предимно под формата на бисквитки. Може да промените настройките за запазваните бисквитки от този прозорец!

Тези бисквитки ни позволяват да следим посещенията в нашия уебсайт.

Ние проследяваме само анонимната потребителска информация.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

ОТКАЗВАМ ВСИЧКИ
ПРИЕМАМ ВСИЧКИ
Call Now Button